Wideo

Wystąpienie Poseł Joanny Borowiak w sejmowej debacie po exposé Premiera Mateusza Morawieckiego

Przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego plan działań rządu gwarantuje kontynuację programów, na które rząd Prawa i Sprawiedliwości zawarł społeczną umowę z Polakami. Polityka społeczna rządu w centrum uwagi stawia rodzinę.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Dzisiejsze exposé to niezwykle ważny moment dla Polaków, którzy 13 października zdecydowali, że po raz kolejny rządy w kraju będzie sprawować Prawo i Sprawiedliwość w oparciu o samodzielną większość. Przypominam sobie słowa jednego z liderów opozycji wypowiedziane w listopadzie 2015 r. po exposé premier Beaty Szydło, cytuję: Nie dacie rady. Nie dacie rady pomóc polskim rodzinom, rozdając pieniądze, na które nie macie pokrycia. Nie dacie rady zbudować silnej Polski. Koniec cytatu.

Posła, który wypowiedział te słowa, nie ma dziś w Sejmie. Z jego ugrupowania została garstka posłów. A Prawo i Sprawiedliwość? Uzyskaliśmy solidny mandat do samodzielnego rządzenia na kolejną kadencję, dlatego że daliśmy radę. Polacy nam zaufali, bo zobaczyli, że naszymi znakami firmowymi są wiarygodność i skuteczność. Daliśmy radę pomóc polskim rodzinom i dajemy radę budować silną Polskę. Konsekwentnie realizujemy dobrą zmianę, którą zapoczątkowaliśmy po wygranych wyborach w 2015 r. Wprowadziliśmy rozwiązania o charakterze systemowym, długofalowym i trwałym dla rodzin, seniorów, ale także z myślą o młodych ludziach, którzy wkraczają w dorosłe życie. Śmiało możemy powiedzieć, że 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to 4 lata+ dla Polski.

Przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego plan działań rządu gwarantuje kontynuację programów, na które zawarliśmy społeczną umowę z Polakami. Polityka społeczna rządu w centrum uwagi stawia rodzinę. Z satysfakcją należy przyjąć, że pan premier w swoim wystąpieniu w zdecydowany sposób zaakcentował konieczność dalszego wspierania rodziny w wychowaniu dzieci. Dziękuję za stanowczą deklarację, że prorodzinny i prospołeczny charakter reform zrealizowanych w poprzedniej kadencji także w obecnej będzie miał status priorytetu. Filar prorodzinnej polityki państwa, tj. program Rodzina 500+, wdrożony i rozszerzony, by objął pierwsze dzieci bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego, znacząco wpłynął na poprawę sytuacji materialnej rodzin. Ten sztandarowy program rządu należy określić jako program godnościowy. Gwarancja kontynuacji programu w niezmienionym kształcie jest niezwykle istotna z perspektywy jego beneficjentów, rodzin z dziećmi. Jest ważna z uwagi na politykę demograficzną państwa. Co także istotne, przecina zakusy i spekulacje opozycji, która chętnie pomajstrowałaby przy nim, gdyby mogła, ograniczając go albo likwidując. Ważna jest także decyzja o wzmocnieniu programu Maluch+, dzięki któremu dynamicznie zwiększa się liczba miejsc w żłobkach. Tym samym zwiększa się dostęp rodziców do bezpiecznej opieki nad dziećmi. Liczba miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych jest dziś ponad dwa razy większa w porównaniu z 2015 r. Wciąż jednak potrzeba nowych placówek i miejsc opieki. Dalsza realizacja programu Dobry start to 300 zł dla każdego ucznia na początek roku szkolnego i związane z nim wydatki. Ten program od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem rodzin, a z realnego wsparcia skorzystało blisko 4,5 mln uczniów. Ważna i cenna jest kontynuacja programu Mama 4+ będącego ukłonem w stronę tych, którzy poświęcili się wychowaniu dzieci i zrezygnowali z pracy zawodowej, przez co do tej pory nie mieli prawa do świadczeń i często żyli na granicy ubóstwa. Program to jeden z elementów wsparcia rodzin wielodzietnych.

Z zadowoleniem należy też zwrócić uwagę na planowany wzrost płac. W poprzedniej kadencji rząd systematycznie i znacząco podnosił minimalne wynagrodzenie. To dobrze, że kończymy z mitem taniej siły roboczej. Polacy mają prawo pracować na godnych zasadach i otrzymywać godne wynagrodzenie. Oczekiwana jest też zapowiedź dążenia do zrównoważenia wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w myśl zasady: taka sama płaca za taką samą pracę.

Ważną grupą społeczną są seniorzy. Dziś 9 mln osób w Polsce ma więcej niż 60 lat. Według prognoz do 2050 r. liczba ta ma wzrosnąć do blisko 14 mln. Osoby starsze będą stanowić 40% ogółu ludności. To dobrze, że żyjemy dłużej, do tego ciesząc się sprawnością i dobrym zdrowiem. Sytuacja ta jednak rodzi wiele wyzwań dla społeczeństwa i dla rządu. Programy senioralne wprowadzone przez rząd są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Zadaniem jest nie tylko poprawa warunków życia osób w srebrnym wieku, ale też wykorzystanie ich potencjału i doświadczenia życiowego z korzyścią dla wszystkich.

Najważniejsze cele to podniesienie jakości życia seniorów, umożliwienie im jak najdłuższej samodzielności, zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i tworzenie warunków do aktywności. Rząd w minionej kadencji podjął szereg działań w tym zakresie. Podniesione zostały najniższe renty i emerytury. Minimalna emerytura to dziś 1100 zł brutto. Przypomnijmy, że w 2015 r. wynosiła 880 zł. Najniższe świadczenia dla emerytów i rencistów w ciągu 4 lat wzrosły o 1/4. Waloryzacja kwotowo-procentowa okazała się dobrym i sprawiedliwym rozwiązaniem. Nadzieją napawa polityka zmierzająca do poprawy sytuacji grup najuboższych, co pozwoli seniorom na oczekiwaną większą niezależność finansową.

Wyrazem szacunku wobec najstarszych, gestem solidarności społecznej było wprowadzenie programu Emerytura+. Program poparło 84% Polaków. Seniorzy z radością przyjmują wpisanie trzynastej emerytury jako stałego elementu wsparcia finansowego. Dobrze, że to rozwiązanie będzie realizowane w kolejnych latach w postaci trzynastej, a także czternastej emerytury.

Kontynuacja programu Opieka 75+ przyczyni się do zapewnienia godnego, samodzielnego życia osobom starszym, zarówno samotnym, jak i posiadającym rodziny. Pan premier zwrócił uwagę na potrzebę powoływania nowych domów i klubów seniora we współpracy z samorządami. To szansa szczególnie dla mieszkańców mniejszych miejscowości, gdzie oferta zajęć aktywizujących nie jest tak bogata jak w większych miastach.

Program Senior+ przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc w dziennych domach i klubach. Jeszcze w 2015 r. w Polsce istniało zaledwie 100 takich placówek, a w nich nieco ponad 2700 miejsc. Dziś to 741 domów i klubów i ponad 18 tys. miejsc dla seniorów. Jednak wciąż są potrzebne nowe, bo seniorzy chcą być aktywni i czuć się potrzebni. Chcą być na bieżąco, podejmować aktywność i spotykać się z innymi.

Dzięki programowi bezpłatnych leków Leki 75+ 167 mln opakowań leków trafiło do ok. 3 mln seniorów. Na chwilę obecną to ponad 2 tys. medykamentów stosowanych w leczeniu osób w podeszłym wieku. To łącznie blisko 1800 mln zł zaoszczędzonych przez osoby po 75. roku życia. To jest realne wsparcie.

Szczególna uwaga, troska państwa i społeczeństwa powinna być skierowana do osób z niepełnosprawnościami. Przez 4 lata wprowadziliśmy szeroki system wsparcia dla nich oraz ich rodzin. System ten, o czym zapewnił pan premier, będzie dalej realizowany. Przypomnijmy, w 2018 r. na wsparcie osób z niepełnosprawnościami przeznaczyliśmy 19,5 mld zł. To o 4 mld zł więcej niż w 2015 r. Renta socjalna wzrosła do kwoty 1100 zł, w 2015 r. wynosiła 739 zł. Wsparcie systemowe otrzymały osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Z myślą o nich wprowadziliśmy świadczenie uzupełniające 500+. Jest to dodatkowe wsparcie finansowe, które trafi do ok. 800 tys. osób.

W trosce o zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej i usług osobom z niepełnosprawnościami i seniorom powstał program Dostępność+, w ramach którego w miejscach publicznych zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, komunikacyjne, dzięki czemu zapewni się tym osobom dostęp do urzędów, placówek ochrony zdrowia, szkół i uczelni czy obiektów kultury, bo naszym zdaniem każdy ma prawo do samodzielnego i aktywnego życia.

Bardzo się cieszę, że pan premier w swoim exposé poświęcił wiele miejsca sprawom polityki społecznej, dotyczącym rodziny i dzieci, ludzi młodych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Z satysfakcją należy przyjąć plany dotyczące kontynuowania dotychczas funkcjonujących programów i rozwiązań systemowych w polityce społecznej w obszarach rodziny, pracy, wsparcia i aktywizacji seniorów oraz integracji, w tym integracji międzypokoleniowej. Znaczące jest to, że pan premier, tworząc plan działania na kolejne 4 lata, postrzega polskie społeczeństwo jako całość, przekrój pokoleniowy, od najmłodszych do przedstawicieli najstarszego pokolenia, adresując do każdego z nich konkretne rozwiązania.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Z wielką nadzieją przyjmujemy plan działań rządu dotyczący sytuacji społecznej wszystkich Polaków. To plan oparty na kontynuacji rozwiązań systemowych i trwałych, program kontynuacji wywiązywania się ze złożonych obietnic i z umów społecznych, zbudowany w oparciu o filary, jakimi są wolność, godność i wiarygodność.

Szczególnie cieszy silne akcentowanie dalszego wsparcia dla polskich rodzin, w tym ochrony dzieci, i odwoływanie się w polityce rodzinnej do wzmocnienia instytucji małżeństwa i wartości głęboko zakorzenionych w naszej kulturze: do godności, wspólnoty, miłości i odpowiedzialności za wspólne dobro.

Przedstawiony przez pana premiera program rządu zasługuje na poparcie i wsparcie w realizacji nie tylko przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, ale również przez wszystkich posłów, przez cały parlament. Dziękuję.