W Sejmie obradują połączone Komisje Polityki Senioralnej oraz Zdrowia

W Sejmie RP

 
Galeria

W Sejmie obradują połączone Komisje Polityki Senioralnej oraz Zdrowia

Poseł Joanna Borowiak uczestniczy w połączonych komisjach Polityki Senioralnej oraz Zdrowia, które pracują nad projektem Prezydenta RP o szczególnej opiece geriatrycznej. Projekt ma na celu zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej Seniorom w wieku 75 plus.

Pracowity dzień Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RP

Pracowicie w komisjach sejmowych

 
Galeria

Pracowity dzień Poseł Joanny Borowiak w Sejmie RP

Poseł Joanna Borowiak pracowała dziś w komisjach:
– Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
– połączone Komisje – Polityki Senioralnej i Zdrowia rozpatrzyły Informację Ministerstwo Zdrowia na temat dostępu do usług świadczonych przez POZ osobom starszym, ze szczególnym uwzględnieniem teleporad i wizyt domowych w 2020 roku,
– Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła poprawki Senatu do dwóch ustaw – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny,
– Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatruje i opiniuje dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.